1.പരസ്യ വിജ്ഞാപനം
 

2. വജ്രജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കലാവിഭാഗങ്ങൾ