Sl No Name Period
1 P K Madhavan 25/08/2005 – 31/10/2005
2 G Vijayakumaran Nair 01/11/2005 – 17/05/2006
3 B Geethadevi 26/06/2006 – 30/06/2008
4 P A Isaac 07/03/2008 – 19/04/2009
5 C V Usha 20/04/2009 – 31/03/2010
6 V V Vinaya Kumar 03/04/2010 – 09/06/2010
7 K Lalithambika 10/06/2010 – 31/03/2011
8 M Ravi Kumar 01/04/2011 – 01/07/2011
9 B Mohanan 26/07/2011 – 31/03/2013
10 M Santhosh Kumar 15/04/2013 – 31/05/2016
11 P S Krishna Kumar 10/06/2016 – 31/08/2016
12 V R Radha Krishnan 01/09/2016 – 16/05/2017
13 T R Sadasivan Nair 17/05/2017 –