കലാകാര പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ : സർക്കാർ ഉത്തരവ്
  ആയിരം യുവകലാകാരന്മാർക്കുള്ള വജ്രജൂബിലി  ഫെല്ലോഷിപ്പ് പദ്ധതി –  അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു
  APPLICATION FORM FOR KALAKARA PENSION 
  FORMAT OF LIFE CERTIFICATE 
 

APPLICATION FORM FOR  FINANCIAL ASSISTANCE TO DISEASED INDIGENT ARTISTS AND CULTURAL ACTIVISTS FOR URGENT MEDICAL TREATMENT